WIIPURI - WIBORG

 

He10, 29mm, 10lv, km, 5h,  04.02.1908, PTM, R5
M-K:  12.12.1917 - 11.04.1918, R5

 

 

 
...  29mm, 10lv, km, 5h, ? PTM, m
MK5617.9b:  05.08.1918 - 19.05.1921, R3
K47.174: 18.03.1921 Viipuri   19.03.1921 Hämekoski  Lauri Julkunen 19.05.1921 Hämekoski  . . takaisin Viipuriin 21.05.1921 Viipuri

 

He11, 31mm, 9lv, 3 tähteä, 04.02.1908 PTM, R5
M-K:  30.09.1917, R5

  

He12, 29mm, 8lv, km, 5h,  02.01.1915 PTM, R5
M-K:  02.01.1915 PTM 12.04.1919, R5